"Twoje życie będzie świętem jeżeli potrafisz się cieszyć ze zwykłych codziennych rzeczy" - Phil Bosmans

Procedura przyjęć do Domu Pomocy Społecznej

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS powinna zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania (w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsca zameldowania)

2. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację:

  • Wywiad środowiskowy
  • Wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w domu pomocy społecznej
  • Oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej
  • Aktualne zaświadczenie o dochodach ww. osoby (odcinek renty, emerytury, decyzja emerytalno – rentowa z ZUS)
  • Pisemna zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych

3. Po przeprowadzeniu wywiadu i skompletowaniu dokumentacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rejestruje akta, a osoba zostanie wpisana na listę osób oczekujących na skierowanie do właściwego domu pomocy społecznej.