Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dps-michalkowice.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza w Siemianowicach Śląskich
41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Maciejkowicka 8
tel.: 32/ 228 12 08
e-mail: dps.michalkowice@katowice.opoka.org.pl.pl

Data publikacji strony internetowej: ______

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-17

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zdjęcia znajdujące się w Archiwum umieszczonych na stronie nie są opisane tekstem alternatywnym.

Ułatwienia na stronie internetowej podmiotu

Strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • ustawienie w skali szarości lub negatywu
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • podkreślanie linków
  • zmiana czcionki na czytelną
  • możliwość nawigacji bez użycia myszki
  • wyszukiwarka

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Daria Kaźmierczak

e-mail: dps.michalkowice@katowice.opoka.org.pl.pl
Telefon: 32/ 228 12 08

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do Domu Pomocy Społecznej można się dostać od ul. Maciejkowickej z poziomu chodnika pokonując schody do wejścia głównego lub przez  bramę wjazdową na dziedziniec domu gdzie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

2. Budynek składa się z czterech kondygnacji: piwnica, parter, 2 piętra i posiada windę, która ułatwia przemieszczanie pomiędzy poziomami.

3. Do administracji Domu można się dostać pokonując schody.

3. Przestrzenie poziome w budynku są wolne od barier – przez cały obszar budynku można poruszać się bez przeszkód dzięki szerokim korytarzom bez progów.

4. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich poziomach poza piwnicą.

5. Droga do ogrodu nie ma barier architektonicznych i wyposażona jest w podjazdy dla wózków inwalidzkich.

6. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

7. Istnieje możliwość zaparkowana pojazdów dla osób niepełnosprawnych na wewnętrznym dziedzińcu Domu, na który można wjechać pokonując bramę wjazdową od ul. Maciejkowickiej.

zadanie_zapewnienie_dostepnosci_cyfrowej_dps

wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci_architektonicznej_lub_informacyjno_komunikacyjnej_dps