„Twoje życie będzie świętem jeżeli potrafisz się cieszyć ze zwykłych codziennych rzeczy” – Phil Bosmans

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Dom Pomocy Społecznej zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Panią/Pana, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Siemianowicach Śląskich, ul. Maciejkowicka 8,
 2. kontakt z inspektorem danych osobowych - abi@medialearning.pl
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych określonych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej, a także realizacja zadań zleconych jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
  • podmioty publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej
  • instytucje państwowe (np. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Sąd, PFRON, itp.)
  • Inne podmioty zajmujące się bieżącą obsługą DPS (np. PZU, biura podróży, ośrodki rehabilitacyjne, itp.),
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji kierującej mieszkańca do DPS. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych,
 6. posiada Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.